Algemene voorwaarden Flow Works

Artikel 1
Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen aannemersbedrijf Flow Works, hierna te noemen: ‘Aannemer’, en Opdrachtgever waarop Aannemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aannemer, voor de uitvoering waarvan door Aannemer derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij Aannemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan te aanvaarden.
4. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Opdrachtgever de door Aannemer verstrekte offerte heeft aanvaard.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aannemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doen en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6. Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Aannemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van de algemene voorwaarden daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aannemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2
Offertes

1. Alle offertes zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes van Aannemer vervallen bij herroeping door Aannemer.
2. De in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief de dan geldende BTW in Spanje, tenzij anders is vermeld.
3. De vermelde werkzaamheden vernoemd in de offertes, worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekeningen en bepalingen die zijn verstrekt door Opdrachtgever.
4. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Aannemer niet aan zijn offerte worden gehouden.
5. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Aannemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de offerte tot stand met uitzondering van de afwijkingen van het aanbod.
6. Tenzij anders is vermeld is de geldigheidsduur van door Aannemer uitgebrachte offertes zeven dagen.

Artikel 3
Overeenkomst

1. Aannemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder Opdrachtgever hierover op enige wijze te informeren.
2. Aannemer heeft het recht de overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Bij sprake van aangenomen werk vindt betaling in termijnen plaats en wordt er eventueel een termijnschema opgesteld.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag volgens de overeenkomst worden verhoogd of verlaagd. Door de wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering (indien overeengekomen) worden gewijzigd. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs- en termijnafspraak van uitvoering.
4. Opdrachten van Opdrachtgever die leiden tot meerwerk vinden in onderling overleg plaats. Dit kan schriftelijk of mondeling.
5. Indien de overeenkomst is gewijzigd dient Aannemer daaraan uitvoering te geven, nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een wanprestatie op van Aannemer en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
6. Indien en voor zover Aannemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geconfronteerd wordt met voor Aannemer onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is Aannemer na waarschuwing dan wel in onderling overleg met Opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende factoren door de berekenen aan Opdrachtgever.
7. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is en/of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn en/of de bouwlocatie een onverwacht afwijkende samenstelling of grondsamenstelling heeft, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen en kosten.
8. Afspraken of overeenkomsten met personeel van Aannemer, binden de Aannemer niet, tenzij deze door Aannemer schriftelijk zijn bevestigd.
9. Indien Aannemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Aannemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Dit geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend, indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst en indien de prijsstijging voortvloeit uit een aanpassing in de wet.

Artikel 4
Uitvoering overeenkomst

1. De overeengekomen opleveringstermijn, indien overeengekomen, is uitgedrukt in werkbare dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan van 08:00 uur tot 17:00 uur op een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen (zoals in ieder geval, maar niet uitsluitend, zaterdagen en zondagen), vakantiedagen of andere niet individuele dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer niet onder verantwoordelijkheid van Aannemer komende omstandigheden gedurende een periode van de werkdag niet gewerkt kan worden.
2. Indien oplevering zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag betreft zoals in lid 1 beschreven, dan geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.
3. Bij overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn, dient Opdrachtgever Aannemer binnen achtenveertig uur schriftelijk in gebreke te stellen middels een aangetekend schrijven. Aannemer dient daarbij binnen een redelijke termijn de mogelijkheid aangeboden te worden door Opdrachtgever om binnen een redelijke termijn alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Aannemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever binnen een door Aannemer opgegeven termijn te worden vergoed.

Artikel 5
Tarieven
1. In het geval Aannemer werkzaamheden en/of diensten uitvoert, tijdens een werkdag, zoals bedoeld onder artikel 4, lid 1, op basis van een uurtarief, bedraagt het uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, € 25,- per manuur of deel van een manuur. Dit bedrag is exclusief eventuele reis- en verblijfskosten.
2. In het geval Aannemer afgraafwerkzaamheden dient uit te voeren op de locatie van het werk, worden deze werkzaamheden per werkdag in rekening gebracht bij Opdrachtgever, waarbij het tarief voor afgraafwerkzaamheden gesteld is op negenhonderd euro per werkdag of deel van een werkdag, exclusief de kosten van eventuele huur van machines en/of materieel. Verwijderen van op de werklocatie onverwacht aanwezig gesteente, rots, graniet en constructies wordt berekend als meerwerk tegen het onder lid één genoemd uurtarief, vermeerderd met een bedrag van € 95,- per dag of deel van een dag, voor de huur van daarvoor noodzakelijke apparatuur.
3. De constructieprijs per te construeren vierkante meter bij woningbouw en bij uitbreiding dan wel aanpassingen van reeds bestaande ontwerpen en/of objecten, wordt vooraf overeengekomen, eventueel per vierkante meter, waarbij wordt uitgegaan van gebruikmaking van de materialen volgens de technische omschrijving dan wel de materialen genoemd in de offerte. Dit bedrag is exclusief additionele kosten, afgraafwerkzaamheden, eventuele reis- en verblijfskosten en eventuele verzwaarde of aangepaste fundering.
4. Door Aannemer gemaakte reiskosten voor de uitvoer van de opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding, inclusief reistijdvergoeding, parkeerkosten en tolkosten, van € 0,49 per totaal op het vaste land te reizen kilometer. Als de totaal op het vaste land te reizen afstand minder is dan twintig kilometer, zijn de reiskosten voor rekening van Aannemer.
5. In het geval Aannemer opdracht krijgt tot het inspecteren van een bouwlocatie, met als doel het in kaart brengen van de bouwmogelijkheden op de desbetreffende locatie met betrekking tot woningbouw, is Aannemer gerechtigd hiervoor een honorarium in rekening te brengen bij Opdrachtgever van € 795,- exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. In geval van een perceeloppervlakte groter dan 2.000 m2, kan van dit honorarium in hoogte worden afgeweken.
6. In het geval bepaalde werkzaamheden verlangen dat hiervoor buiten de werkdagen, zoals deze omschreven zijn in artikel 4, lid 1, of in het geval dat Opdrachtgever Aannemer verzoekt dan wel opdracht geeft om buiten de in in artikel 4, lid 1 genoemde werkdagen werkzaamheden te verrichten, is Aannemer gerechtigd de in lid 1 tot en met en lid 5 genoemde prijzen, honoraria en/of tarieven te verhogen met 50%. In het geval er in een dergelijk geval sprake is van een landelijk erkende feestdag in Spanje of een zondag, is Aannemer gerechtigd een extra verhoging toe te passen van 100%.
7. Aannemer heeft het recht de in dit artikel genoemde tarieven en de gehanteerde reis- en verblijfkostenvergoeding voor reizen per auto, vliegtuig of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 20%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen een maand na het tot stand komen van de opdracht tussen Aannemer enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de zevende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reis- en/of verblijfkostenvergoeding.

Artikel 6
Verplichtingen Aannemer

1. Aannemer is verplicht zich het opgedragen werk, voor zover redelijkerwijs mogelijk dan wel wettelijk toegestaan, naar de bepalingen van de (gewijzigde) overeenkomst uit te voeren.
2. Aannemer aanvaardt de overeenkomst onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig (dat wil zeggen voordat door Aannemer aan de opdracht dient te worden begonnen) zijn verleend aan Opdrachtgever.
3. Aannemer verplicht zicht Opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens Opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover Aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 7
Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Aannemer tijdig, voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, in ieder geval de beschikking heeft over:
– alle met de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen;
– de locatie, waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, ontruimd is;
– voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen;
– voldoende aansluitmogelijkheden aanwezig zijn voor onder andere elektrische werktuigen, aftappunten voor gas en water;
– alle gegevens aangaande het bevinden van kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de bouwlocatie of bouwperceel;
– de werklocatie voorzien is van alle door de overheid voorgeschreven veiligheidsmiddelen.
2. Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektra en opslagruimte voor materialen en werktuigen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij de bouwlocatie aanwezig zijn.
3. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde bouwmaterialen en/of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet tijdige aanvoer en/of uitvoering hiervan.
4. Indien bij aanvang of bij de voortgang van de overeengekomen opdracht vertraging optreedt door verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en dient Opdrachtgever uitstel te verlenen voor de oplevering van de overeengekomen werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is aan het dubbele van de duur van de ontstane vertraging.

Artikel 8
Oplevering

1. Aannemer nodigt Opdrachtgever uit tot opnemen van het werk. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Aannemer en heeft tot doel te constateren of Aannemer aan zijn verplichtingen uit de aanneemovereenkomst of werkopdracht heeft voldaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zeven dagen na uitnodiging van Aannemer.
2. Na opneming dient Opdrachtgever binnen zeven dagen schriftelijk mee te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd met vermelding van de eventuele aanwezige kleine gebreken (zoals vermeld in lid 5) of met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Indien het werk wordt goedgekeurd, wordt de dag van goedkeuring en oplevering aangemerkt als de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Aannemer is verzonden.
3. Wordt niet binnen zeven dagen na opneming door Opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan Aannemer verzonden of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de zevende dag na opneming te zijn goedgekeurd.
4. Aannemer is verplicht de kleine gebreken (zoals bedoeld in lid 5) zo spoedig mogelijk te herstellen na constatering bij opneming, doch uiterlijk binnen zestig dagen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
5. Kleine gebreken mogen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn van Opdrachtgever, mits de gebreken een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
6. Geschiedt de opneming niet binnen zeven dagen na verzoek van Aannemer, dan wordt het werk geacht op de zevende dag na eerste verzoek tot opneming geacht te zijn goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het 2e en 3e lid overeenkomstige toepassing.
7. Het werk wordt in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan, geldt als de dag van goedkeuring door Opdrachtgever van het werk of van het betreffende gedeelte.

Artikel 9
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

1. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Aannemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Aannemer kan worden verlangd dat Aannemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aannemer kan worden verlangd.
2. Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Aannemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Aannemer op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Aannemer niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever, noch tot restitutie van reeds door Opdrachtgever betaalde gelden.
5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is Aannemer vrij om overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit Aannemer. De vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10
Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Spaanse wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aannemer geen invloed kan uitoefenen, of waardoor Aannemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat Aannemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
2. Aannemer kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat de overmacht zich voordoet.
3. Indien Aannemer een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels is nagekomen bij het intreden van de overmacht, is Aannemer gerechtigd de reeds nagekomen verplichting apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen binnen de in de factuur vermelde termijn als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
4. Bij het voordoen van overmacht (zoals bedoeld in lid 1) zal Aannemer niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht.

Artikel 11
Betaling en incassokosten

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op een door Aannemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aannemer is aangegeven. Aannemer is gerechtigd om periodiek te factureren en/of vooruitbetaling te verlangen.
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits Aannemer Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen drie dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
3. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen drie dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Aannemer.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente in Spanje, met een minimum van tien procent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
6. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichting tot betalen van de factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van Opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever, voor zowel consumenten als niet-consumenten, is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente in Spanje, met een minimum van tien procent.

Artikel 12
Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Aannemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, inclusief geleverde meer- en/of minderwerk, blijven eigendom van Aannemer totdat Opdrachtgever de verplichtingen uit de met de Aannemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk, geheel en tijdig is nagekomen.
2. Door Aannemer geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren of zonder toestemming van Aannemer in gebruik te nemen.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aannemer veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Aannemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Voor het geval Aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Aannemer en door Aannemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aannemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13
Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Aannemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zijn bij normaal gebruik in Spanje zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Spanje. Bij gebruik buiten Spanje dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Aannemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door Aannemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werk geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Aannemer draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming zijn met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
3. Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder toestemming van Aannemer, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar Aannemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weeromstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), etc.
4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen achtenveertig uur na ontdekking middels een aangetekend schrijven aan de Aannemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Aannemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Aannemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken en, indien redelijkerwijs mogelijk, op te lossen.
5. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan bepaalt in lid 4 van dit artikel, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit met een maximumtermijn van twee jaar na oplevering van het werk dan wel na ontvangst van het geleverde.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aannemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Aannemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Aannemer, in oorspronkelijke staat, te retourneren en de eigendom daarover aan Aannemer te verschaffen, tenzij Aannemer anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aannemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14
Aansprakelijkheid

1. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aannemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
3. Aannemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde onderaannemers en Aannemer is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
4. Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aannemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aannemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemeen voorwaarden.
5. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Aannemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit geval opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan aantoonbare opzet of grove schuld aan Aannemer.
9. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn, veertien dagen na oplevering, is de Aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 15
Verjaringstermijn

1. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Aannemer en de door Aannemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden bedraagt driehonderdvijfenzestig dagen.
2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden.

Artikel 16
Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 17
Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aannemer toerekenbaar is.
2. Indien Aannemer uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Aannemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld als hetgeen te doen dat hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aannemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aannemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18
Slotbepalingen
1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2. In het geval bepalingen in een overeenkomst afwijken van bepalingen in deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen in de overeenkomst altijd geldig boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
3. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Spaans recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
4. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald is, is de rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Aannemer aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.
5. Alle door Aannemer opgegeven, nog op te geven of met hem overeengekomen prijzen, inclusief de prijzen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden, zijn exclusief de dan in Spanje geldende BTW (IVA), en reis-, verblijf-, toeslag- en onkostenvergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Aannemer bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens.
6. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is altijd bindend.
7. Het is Aannemer toegestaan deze algemene voorwaarden tussentijds aan te passen dan wel op punten te wijzigen, zonder hiervan voorafgaand of achteraf enige mededeling te doen.
8. Deze algemene voorwaarden kunnen afwijken van algemene voorwaarden die Aannemer in zijn uitingen heeft gepubliceerd. In dat geval dienen de algemene voorwaarden die Aannemer aan Opdrachtgever overhandigd bij het aangaan van de opdracht beschouwd te worden als enige algemene voorwaarden, waardoor noch Opdrachtgever, noch Aannemer kunnen verwijzen naar andere bij Aannemer, dan wel Opdrachtgever, in gebruik zijnde voorwaarden.
9. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 15 april 2024.