Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Flow Works, hierna te noemen ‘Consultant’, statutair gevestigd in 03720 Benissa, provincie Alicante, Spanje. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Consultant en iedere tot stand gekomen overeenkomst met een natuurlijk persoon of bedrijf, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan Consultant. In onderstaande Algemene Voorwaarden zijn de rechten en plichten van Opdrachtgever en Consultant opgenomen.

Artikel 1: Uitvoering opdracht
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Consultant vrijblijvend. Aan een aanbod van Consultant dat gebaseerd is op door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Voorts kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van Consultant dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
2. Consultant vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat Opdrachtgever bij als adviseur.
3. Opdrachtgever geeft Consultant alle informatie die hij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. Consultant kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk duidelijk wordt gemaakt dat nader onderzoek hiernaar nodig is. Consultant is gerechtigd om, indien Opdrachtgever de ontbrekende gegevens die voor de opzet en uitvoering van de diensten nodig zijn, niet wil of kan leveren, op kosten van Opdrachtgever op te vragen bij de betreffende instanties.
4. Consultant zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Consultant houdt Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van vorderingen, tenzij er geen vorderingen zijn, en is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van de opdracht. Consultant houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
5. Consultant mag niet namens Opdrachtgever een overeenkomst sluiten, tenzij Opdrachtgever hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.
6. Opdrachtgever mag, in de ruimste zin van het woord, geen activiteiten ontplooien die Consultant bij het vervullen van de opdracht kunnen hinderen en schakelt zonder voorafgaand overleg met Consultant geen derden in. Opdrachtgever stelt Consultant in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
7. Tenzij door Consultant anders beslist, kan een opdracht uitsluitend worden verleend gedurende de bij Consultant geldende werkuren (maandag tot en met vrijdag, tussen 09:00 uur en 17:00 uur, met uitzondering van landelijke en/of plaatselijke feestdagen) en als alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen getroffen zijn en gedurende de uitvoering van de uit te voeren opdracht worden gehandhaafd, waarbij Consultant kosteloos de beschikking dient te krijgen over alle voor de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs benodigde voorzieningen.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Consultant niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. De opdracht komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Als de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Consultant, komt de overeenkomst niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Consultant anders aangeeft.
10. Als Opdrachtgever (ook) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is, naast deze (rechts)persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst
11. Als voor het werk van Consultant termijnen zijn overeengekomen, garandeert Consultant dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 9 en artikel 10).

Artikel 2: Advieskosten
1. Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:
a. op basis van de door Consultant bestede tijd tegen het uurtarief van Consultant, zoals genoemd in lid 3 van dit artikel;
b. door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten of andere werkzaamheden;
c. naar een andere, tussen partijen vooraf overeengekomen maatstaf.
2. Opdrachtgever betaalt Consultant naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:
a. na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde weten regelgeving;
b. door Opdrachtgever verlangde wijzigingen. Consultant licht Opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.
3. Indien overeengekomen wordt dat de advieskosten op basis van het bij Consultant geldende uurtarief worden berekend, bedraagt het uurtarief van Consultant honderdvijftig euro per uur of deel van een uur, exclusief de dan geldende BTW in Spanje.

Artikel 3: Additionele kosten
1. De in artikel 2 genoemde advieskosten zijn exclusief additionele kosten die Consultant maakt bij de vervulling van de opdracht, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, leges, belastingen, kopieer-, reis- en verblijfkosten. Onder additionele kosten wordt tevens verstaan het tarief van ingeschakelde derden. Opdrachtgever vergoedt gemaakte of te maken additionele kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Met uitzondering van reis- en/of verblijfskosten mag Consultant additionele kosten alleen in rekening brengen als Opdrachtgever hiermee vooraf heeft ingestemd. Afspraken over additionele kosten, met uitzondering van reis- en verblijfskosten, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Additionele kosten dienen op eerste verzoek van Consultant voldaan te worden, waarbij Consultant vrij is om hierbij te kiezen voor betaling via vooruitbetaling.
2. Door Consultant gemaakte reiskosten voor de uitvoer van de opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding, inclusief reistijdvergoeding, parkeerkosten en tolkosten, van € 0,49 per totaal op het vaste land te reizen kilometer. Als de totaal op het vaste land te reizen afstand minder is dan twintig kilometer, zijn de reiskosten voor rekening van Consultant. Consultant mag ook verblijfs- en overnachtingskosten bij Opdrachtgever in rekening brengen van € 195,- per persoon, per nacht, als de totaal op het vaste land te reizen afstand meer dan driehonderd kilometer bedraagt en/of de werkzaamheden, bij een totaal op het vaste land te reizen afstand van meer dan tweehonderd kilometer, buiten schuld van Consultant dan wel als dit voor de goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, meer dan één werkdag in beslag nemen. Bij reizen buiten het vasteland worden de genoemde reiskosten op het vaste land en de af te leggen afstand op het betreffende eiland vermeerderd met de kosten van het vervoer over water of door de lucht.
3. Voor de afstands- en tijdsberekening is de totaal te reizen afstand, met het statutair adres van Consultant als vertrek- en eindpunt, die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps, altijd bindend tenzij deze in lengte significant verschilt van de werkelijke te reizen afstand. Indien Google Maps geen of geen duidelijk uitsluitsel geeft, dan wel als de door Google weergegeven afstand met meer dan 10% afwijkt van de werkelijke te reizen afstand en reistijd, is Consultant gerechtigd de afstand naar alle redelijkheid in te schatten. Bij de door Google weergegeven afstand mag door Consultant op voorhand twintig kilometer worden bijgerekend ter compensatie van plaatselijk te rijden afstanden.

Artikel 5: Bouwkundige controle
1. Een bouwkundige controle van een object bestaat uit een visuele controle gerelateerd aan het bouwjaar van het object en objecttype en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen mondeling worden gerapporteerd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de rapportage schriftelijk dient te gebeuren. Consultant is in dat laatste geval gerechtigd het maken van de schriftelijke rapportage bij Opdrachtgever in rekening te brengen tegen een tarief gelijk aan het uurtarief van Consultant, zoals genoemd in artikel 2 lid 3.
2. Bij een bouwkundige controle worden de zichtbare onderdelen beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Het doel, evenals de aard en wijze van de visuele bouwkundige controle, brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen.
3. Consultant geeft geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
4. Daken, goten, overstekken, etc. worden tot een maximale hoogte van twee meter visueel geïnspecteerd. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met al aanwezig klimmateriaal dat voldoet aan de meest recente wettelijke eisen in Spanje, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van Consultant.
5. Als weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de bouwkundige controle naar het oordeel van Consultant onmogelijk of gevaarlijk maken, bemoeilijken en/of vertragen, behoudt Consultant zich het recht voor de bouwkundige controle uit te stellen en/of te onderbreken.
6. Indien een bouwkundige controle, wegens omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de bouwkundige controle wel in rekening worden gebracht. Er zal dan kosteloos, met uitzondering van eventuele additionele kosten, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 en 2, een hernieuwde bouwkundige controle plaatsvinden. Deze hernieuwde bouwkundige controle zal door Consultant worden uitgevoerd op een door Consultant te bepalen datum en tijdstip in overeenstemming met het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden en de overige oorspronkelijk overeengekomen condities.
7. Als door Consultant een bouwkundige controle moet worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal door of namens Opdrachtgever worden aangegeven welke gebouwonderdelen extra moeten worden geïnspecteerd. In die gevallen behoudt Consultant zich het recht voor eventuele meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van het bepaalde in artikel 6.
8. Objecten in Spanje kunnen asbesthoudende materialen bevatten. Het opsporen en benoemen van asbest (asbestinventarisatie) valt buiten de reikwijdte van een bouwkundige controle. Een asbestinventarisatie behoort in Spanje te worden uitgevoerd door een asbestspecialist. Consultant aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, welke voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest in het te controleren object. Er wordt tijdens de bouwkundige controle ook niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen worden onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan asbest, olietanks, bodemvervuiling en dergelijke.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst en meerwerk
1. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de uitvoering van de opdracht te wijzigen (waaronder mede begrepen een aanvulling), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de opdracht overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de opdracht in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Consultant zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen, maar is dit niet verplicht.
2. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de opdracht, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van Opdrachtgever. Consultant zal Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten of kunnen begrijpen.
3. Door een wijziging van de opdracht kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Als de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Consultant gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verdere) uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden en de (extra) kosten voldaan zijn. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde opdracht levert evenmin een tekortkoming van Consultant op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Als na het sluiten van de opdracht kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens toegerekend kunnen worden aan Opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Consultant de onjuistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Consultant een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Opdrachten die strekken tot meerwerk vinden, met uitzondering van het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd, doch Consultant is dit niet verplicht.
7. Van een wijziging van de opdracht in de zin van dit artikel is geen sprake in geval de wijziging slechts betrekking heeft op het verzetten van een bouwkundige controle als bedoeld in artikel 5 lid 5 en lid 6.

Artikel 7: Betaling
1. Consultant declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden. De kosten declareert hij met een tussentijd van minstens zeven dagen. Voor beide soorten kosten kunnen partijen anders overeenkomen.
2. Afwijkingen van of wijzigingen in de opdracht, omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en kunnen reden zijn tot aanpassing van het overeengekomen tarief. Consultant behoudt zich het recht voor zijn tarieven eens per jaar, telkens per 1 januari, aan te passen volgens het prijsindexcijfer in Spanje. Een aanpassing als hier bedoeld zal nimmer kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast. Bij diensten zonder einddatum worden per ingang van 1 januari van elk nieuw jaar de overeengekomen tarieven geïndexeerd.
3. Indien zich na totstandkoming van de opdracht, doch voor de afronding daarvan, een wijziging voordoet in btw-tarieven in Spanje, in andere heffingen van overheidswege of bij een stijging van de brandstofprijzen met meer dan 10% ten opzichte van de brandstofprijzen op het moment van het aangaan van de overeenkomst, is Consultant gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook als er al een schriftelijke dan wel mondelinge prijsafspraak is gemaakt.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden via overboeking, binnen zeven dagen na factuurdatum, op de door Consultant voorgeschreven wijze. Consultant heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder een bankgarantie, te verlangen.
5. Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Consultant mag, met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen. Consultant mag in dat geval ook de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat Consultant de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat ook die betaling is uitgebleven.
6. Als Consultant tot invordering overgaat, zijn alle daaraan verbonden kosten, waaronder gerechtelijke, juridische en kosten van verhaal, geheel voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever mag vanaf het moment van invordering de door Consultant al aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen, materialen en overige zaken niet langer gebruiken en dient deze, in de staat zoals verkregen, binnen zeven dagen na eerste verzoek terug te geven aan Consultant.

Artikel 8: Gebruik ontwerp
1. Opdrachtgever heeft, mits hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.
2. Opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met Consultant.
3. Alle auteursrechten, industriële en overige intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij Consultant en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op Opdrachtgever over. Opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van Consultant. Consultant kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.

Artikel 9: Voortijdige beëindiging
1. Opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. Consultant kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. Een gewichtige reden is in ieder geval het niet nakomen van enig bepaalde in deze algemene voorwaarden en/of een tussen Consultant en Opdrachtgever gesloten overeenkomst. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.
2. Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. Opdrachtgever vergoedt Consultant de tot dan toe gemaakte kosten.
3. Bij opzegging mag Opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van Consultant. Consultant weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever.

Artikel 10 Vertraging
1. Als de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Consultant niet kunnen worden verweten, is Opdrachtgever gehouden Consultant diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden, inclusief de additionele kosten zoals genoemd in artikel 3 lid 1 en lid 2.
2. Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan dertig dagen, dan laat Consultant, zodra dat mogelijk is, Opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. Consultant houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever.
3. Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan negentig dagen, is Consultant gerechtigd de opdracht eenzijdig te beëindigen, zonder enige restitutie van door Opdrachtgever betaalde gelden of vergoeding van schades.

Artikel 11: Recht van ontbinding bij overeenkomst op afstand
1. In de zin van dit artikel wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst die tussen Consultant en Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Consultant en Opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
2. Opdrachtgever is, met uitzondering van het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd de overeenkomst tot zeven dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
3. Nakoming van de overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever. Het recht van ontbinding vervalt per direct als enig bepaalde in de overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, door een der partijen, geheel of gedeeltelijk, is nagekomen.
4. Opdrachtgever kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe via een aangetekend schrijven een verzoek in te dienen bij Consultant. Zodra Consultant in kennis is gesteld van het voornemen van Opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden, zal Consultant dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven werkdagen, schriftelijk bevestigen.

Artikel 12: Rechtsverhouding met derden
1. Consultant is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, architecten, advocaten, notarissen, bouwkundigen, aannemers, makelaars, etc. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van de eventueel door Consultant bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, tenzij deze zich op eigen voorwaarden beroepen. Zij kunnen, maar zijn dit niet verplicht, naast Consultant, richting Opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Consultant.
2. Onverminderd het recht van Opdrachtgever om van Consultant te verlangen dat de overeengekomen diensten deugdelijk worden opgeleverd, is Consultant niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden die Consultant bij de uitvoering van de opdracht heeft betrokken, tenzij het gaat om derden die in het kader van de opdracht diensten leveren die behoren tot de diensten die Consultant, gelet op diens bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig uitvoert en Opdrachtgever redelijkerwijs niet kon weten dat voor het verlenen van die diensten derden door Consultant zijn ingeschakeld.
3. Opdrachtgever verklaart te weten dat Consultant voor de uitvoering van bouwkundige controles en voor alle juridische zaken, zoals in ieder geval, maar niet uitsluitend, de controle van registratie, aanwezigheid bewoonbaarheidsverklaring, aanwezigheid noodzakelijke vergunningen en recherche naar de bezwaring met schulden een derde betrekt bij de uitvoering van de opdracht en daarmee niet aansprakelijk is voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van deze derden.
4. De aansprakelijkheid van Consultant is in alle gevallen beperkt tot hetgeen in artikel 14 is bepaald.
5. In geval van een aanspraak van Opdrachtgever op grond van tekortkomingen van een door Consultant ingeschakelde derde, dient Opdrachtgever zich, op verlangen van Consultant, optimaal in te spannen om met die derde tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, zal Opdrachtgever met uitsluiting van Consultant deze derde in rechte aanspreken alvorens hij zijn eventuele rechten richting Consultant geldig maakt.

Artikel 13: Overmacht
1. Consultant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de opdracht als en voor zover Consultant daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem op grond van de wet, een rechtshandeling, weersomstandigheden, pandemie, staking, ziekte, overmacht in de ruimste zin van het woord of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Gedurende de periode van het onder het vorige lid genoemde worden de contractuele verplichtingen van partijen voor telkens maximaal dertig dagen opgeschort.
3. Als de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk wordt, dit altijd ter beoordeling van Consultant, is Consultant gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Indien Consultant bij het intreden van een situatie zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Consultant gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk het uitvoerbare gedeelte van de opdracht, afzonderlijk te factureren, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
5. Schade als gevolg van onder lid 1 van dit artikel genoemde zaken komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding dan wel restitutie van al betaalde gelden in aanmerking.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Consultant is tegenover Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Consultant in de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming die Consultant door goed en zorgvuldig te handelen had kunnen vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.
3. Als Opdrachtgever vindt dat Consultant is tekortgeschoten, stelt hij deze via een aangetekend schrijven aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
4. Consultant vergoedt per opdracht maximaal een bedrag gelijk aan de dor Opdrachtgever op dat moment aan Consultant betaalde advieskosten aan schade, met een maximum van vijftigduizend euro.
5. De aansprakelijkheid van Consultant vervalt na driehonderdvijfenzestig dagen, gerekend vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

Artikel 15: Slotbepalingen
1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Als en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Alle door Consultant opgegeven of met hem overeengekomen prijzen, inclusief de prijzen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden, zijn exclusief de dan in Spanje geldende BTW (IVA), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Een opgegeven of overeengekomen prijs of tarief betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Consultant bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens.
4. Met het voldoen, deels of geheel, van het door Consultant aan Opdrachtgever in rekening gebracht tarief geeft Opdrachtgever aan dat Consultant zijn opdracht naar volle tevredenheid van Opdrachtgever vervuld heeft.
5. Opdrachtgever vrijwaart Consultant op voorhand van alle aanspraken en schades ter zake, van welke aard en oorzaak dan ook.
6. Consultant en Opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
7. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Spaans recht van toepassing.
8. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
9. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Consultant aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
10. Onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail, SMS, Messenger of Whatsapp.
11. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is altijd bindend.